data integrity

verilerin internet içindeki transferleri esnasında herhangi bir etkiye uğrayıp uğramadığını tespit etmesidir.